Obchodní podmínky

Rozhodli jste se se mnou učit němčinu? 

Než si se mnou výuku domluvíte, určitě Vás bude zajímat, k čemu jste se zavázali, a jaké jsou Vaše i mé povinnosti. Uhrazením faktury souhlasíte s mými  obchodními podmínkami.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ:

Mgr. Helena Janiš

Steuernummer: 117/232/93199

IdNr. 89 624 301 157

Sídlo: Bahnhofstr. 22, Maisach 82216, Deutschland

Nejsem plátce DPH.

Telefon: +491 752 858 179 nebo +420 737 116 953

Email: deutsch.lernen.mit.helena@gmail.com

Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci.

V dalším textu vystupuji už jen jako Prodávající, klient jako Zákazník.

Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávající, kterou je Helena Janiš, uzavřených se zákazníkem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávající https://helenajanis.com nebo prostřednictvím e-mailu mezi prodávající a zákazníkem.
 • Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti  prodávající a zákazníka, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených  kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským  zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních  podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.S těmito obchodními podmínkami je zákazník seznámen před uzavřením smlouvy prostřednictvím webových stránek prodavající https://helenajanis.com popř. prostřednictvím mailu. Obchodní podmínky platí  pro prodej produktů a služeb prodávajícího uvedených na těchto webových stránakch.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě oprávnění vydaného finančním úřadem ve Fürstenfeldbruck (Finanzamt Fürstenfeldbruck).

Objednávka

 • Online výuka bude poskytnuta v termínu, na které se prodávající a zákazník vzájemně  dohodnou. Nedohodneme-li se na termínu, má prodávající i zákazník právo od smlouvy  odstoupit.
 • Označení služby či produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou  uvedeny na na stránkách jednotlivích služeb. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Prodávající není plátcem DPH. Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi,  objednávané službě, ceně a způsobu platby. Platby jsou přijímány pouze  bankovním převodem.Smluvní vztah mezi prodávající a zákazníkem vzniká odesláním objednávky na  jazykové služby prostřednictvím emailu (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu  vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou  vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky lekcí němčiny je dodání fakturačních údajů (adresa klienta a počet smluvených lekcí) prodávající.Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy  jsou patrné z procesu objednávání a klient má možnost před vlastním odesláním  objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou lektorem považovány za správné.Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový  doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávající po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 • Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a  zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávající kupní cenu.

Cena a daňový doklad

 • Cena produktů a služeb je uvedena na webovém rozhraní prodávající. Cena za konrétní službu je vždy uvedena i na faktuře, včetně počtu zakoupených lekcí, případně produktů. 
 • Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy  zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po  zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

Způsob a forma platby

 • Způsob a možnosti platby: bankovním převodem v CZK nebov EUR na účet uvedený na faktuře.
 • Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není  možná. Lekce budou uhrazeny vždy před začátkem spolupráce
 • Kupní cena je splatná do data vystavení faktury, nejpozději do 14 dnů od  vystavení faktury. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn  okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

Rušení a přesouvání lekcí

 • Pokud potřebuje zákazník lekci zrušit nebo přesunout na jiný termín, je povinen  tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí  prostřednictvím emailu či zprávou SMS. Pokud tak zákazník neučiní, cena za odpadlou  lekci je účtována v plné výši tak, jako by proběhla. Děkuji za respektování tohoto pravidla.  
 • Termín lekce, který byl mezi prodávající a zákazníkem závazně smluven, je možné  přesunout pouze 1x, pokud tak bude učiněno v řádném termínu.Nahrazovanou lekci již po smluvení není možné nahradit ani přesunout.  Pokud zákazník náhradní lekci zruší (a to před nebo po smluveném termínu), lekce  bude účtována v plné výši tak, jako by proběhla.
 • V případě, že se zákazník z lekce omluví v řádně stanoveném termínu, má dvě  možnosti, jak si lekci nahradit: v případě jiných volných termínů ze strany prodávající je možno lekci nahradit  v jiném termínu v daném kalendářním měsíci. Druhou možností je tzv. e-lesson, kdy budou klientovi zaslány materiály  k samostudiu, včetně zadaných úkolů, které následně prodávající opraví, okomentuje  a pomocí distanční výuky bude lekce považována za odučenou. Tato možnost je zákazníkům nabízena z toho důvodu, aby se mohli němčině věnovat i  v tom případě, že se na lekci nemohou dostavit. I pouze samostatná příprava je  efektivnější než vynechání celé lekce.
 • Pokud se zákazník bez předchozího informování prodávající (SMS zprávou či e-mailem) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce němčiny,  lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení  lekce.V případě nemoci či dovolené je možnost individuální domluvy – přerušení  výuky, náhradní termín apod. To platí pouze za předpokladu, že se tak nebude dít  opakovaně. V opačném případě, pokud nebude lekce řádně odučena či nahrazena,  je bohužel plná odpovědnost na zákazníkovi a lekce se počítá tak, jako by proběhla.  Pokud bude docházet ke stornu lekcí opakovaně, může to být pro prodávající podnět  k ukončení spolupráce.
 • Zakoupené lekce jsou nevratné. Balíček 5 lekcí je nutné vyčerpat do 6 týdnů, balíček 10 lekcí do 12 týdnů od domluveného začátku lekcí, jinak lekce propadají.
 • Zrušení lekce ze strany prodávající
 • Dojde-li ke zrušení lekce ze strany prodávající více než 24 hodin před domluvenou  lekcí, jako náhradu bude zákazníkovi nabídnuta e-lesson, kterou může, ale nemusí přijmout, případně lekce v jiném domluveném termínu.
 • Dojde-li ke zrušení lekce ze strany prodávající méně než 24 hodin před domluvenou  lekcí, jako náhradu bude zákazníkovi nabídnuta lekce zdarma.

Odstoupení od smlouvy

 • Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Je-li  zákazník spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od  smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a  jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené  podmínky: Klient tak může učinit kontaktováním lektora na adrese deutsch.lernen.mit.helena@gmail.com spolu s přiložením daňového dokladu  (faktury) o zaplacení. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení  emailu s odstoupením od smlouvy.
 • Odstoupení od smlouvy ze strany prodávající. Prodávající je oprávněna od kupní  smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila  smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení  této smlouvy považuje: prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti a kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.1. VOP).
 • Dále může prodávající od kupní smlouvy odstoupit z osobních důvodů, a to na základě  nefungující spolupráce. Může to být například situace, když prodávající zjistí, že pro zákazníka není vhodnou lektorkou a že spolupráce nefunguje. V tom případě bude  zbývající část předplacených lekcí zákazníkovi okamžitě proplacena zpět.

Účinnost

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.02.2024. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://helenajanis.com popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
 • Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

 • Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný  charakter osobních a firemních dat zákazníka, která jsou zabezpečena proti  neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu,  včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci  bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
 • Zákazník i prodávající berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o  sobě při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými  budou s nimi nakládat.

Závěrečná ustanovení

 • Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.